GIỚI THIỆU TỔ CHỨC: CHI BỘ ĐẢNG

LẠI THẾ QUANG
BÍ THƯ CHI BỘ – HIỆU TRƯỞNG

HOÀNG THỊ BÍCH HIỀN
CUV-PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
HỒ ĐẠI THẮNG
CHI ỦY VIÊN
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG
CHI ỦY VIÊN
BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG
HỒ ĐỨC VƯỢNG
CHI ỦY VIÊN
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN