PHÒNG TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

LÃNH ĐẠO CÁC THỜI KỲTHÀNH TÍCH HỌC SINH


BẢNG THÀNH TÍCH CỦA CÁC THẾ HỆ HỌC SINH

NĂM HỌC: 1998 – 1999
TT Họ tên Lớp Môn Thành tích TT Họ tên Lớp Môn Thành tích
1 Trần Thành Vinh 10 Hóa Giải Khuyến khích 6 Phạm Thế Thảo 11 Hóa Giải Khuyến khích
2 Trần Thị Đức Lưu 10 Văn Giải Khuyến khích 7 Phạm Thế Thảo 11 Sinh Giải Khuyến khích
3 Ngô Quang Đồng 10 Sử Giải Khuyến khích 8 Ngô Trí Tài 11 Văn Giải Khuyến khích
4 Lê Thị Minh 10 Sử Giải Khuyến khích 9 Ngô Đức Tài 11 Sử Giải Khuyến khích
5 Phan Thị Thanh 10 Địa Giải Khuyến khích
NĂM HỌC: 1999 – 2000
TT Họ tên Lớp Môn Thành tích TT Họ tên Lớp Môn Thành tích
1 Phạm Thị Hồng Nhung 12A Địa Giải Khuyến khích 14 Lại Thế An 10G Sinh 10 Giải Khuyến khích
2 Phạm Thị Hồng Nhung 12A Văn Giải Khuyến khích 15 Nguyễn Thị Thu Hà 10G Văn 10 Giải Khuyến khích
3 Ngô Trí Tài 12B Sử Giải Khuyến khích 16 Nguyễn Thị Lương 11B Văn 11 Giải Khuyến khích
4 Phạm Thế Thảo 12B Sinh Giải Nhì 17 Dương Thị Dung 11A Văn 11 Giải Khuyến khích
5 Phạm Thế Thảo 12B Hóa Giải Nhì 18 Hồ Đình Tân 10H Sử 10 Giải Ba
6 Hồ Thanh Lộc 12C Giải Khuyến khích 19 Thái Thị Hương 10H Sử 10 Giải Khuyến khích
7 Bùi Đình Luyện 12C Giải Khuyến khích 20 Ngô Quang Đông 11A Sử 11 Giải Khuyến khích
8 Trần Đình Hưng 10G Toán Giải Khuyến khích 21 Hoàng Thị Việt Hà 10B Địa 10 Giải Khuyến khích
9 Ngô Xuân Đồng 11B Toán Giải Khuyến khích 22 Nguyễn Công Lai 10D Địa 10 Giải Khuyến khích
10 Trần Văn Tứ 10G Giải Khuyến khích 23 Phan Thị Thanh 11E Địa 11 Giải Khuyến khích
11 Đậu Thị Tú 10G Hóa Giải Khuyến khích 24 Phạm Đức Khải 10H Anh 10 Giải Khuyến khích
12 Trần Thị Thu Thủy 10G Hóa Giải Khuyến khích 25 Phạm Thế Cường 11D Anh 10 Giải Khuyến khích
13 Trần Hoàng Phương 10G Sinh Giải Khuyến khích
NĂM HỌC: 2000 – 2001
TT Họ tên Lớp Môn Thành tích TT Họ tên Lớp Môn Thành tích
1 Thái Thị Hương ? Sử Giải Khuyến khích 10 Nguyễn Trung Hiếu 12D Địa Giải Khuyến khích
2 Hồ Đình Tân 11H Sử Giải Khuyến khích 11 Nguyễn Trung Hiếu 12D Sử Giải Khuyến khích
3 Nguyễn Công Lai 11D Địa Giải Khuyến khích 12 Phan Thị Thanh 11E Văn Giải Khuyến khích
4 Hoàng Thị Việt Hà 11B Địa Giải Ba 13 Hoàng Văn Tự 12E Sinh Giải Khuyến khích
5 Trần Ngọc Giang ? Giải Ba 14 Trần Đức Hưng 11G Toán Giải Ba
6 Ngô Quang Dũng ? Giải Khuyến khích 15 Phan Vũ Hoài Nam 11G Toán Giải Khuyến khích
7 Lê Thị Hiền ? Sử Giải Khuyến khích 16 Trần Văn Tứ 11G Giải Ba
8 Trần Thị Lam ? Địa Giải Khuyến khích 17 Thái Thị Hương ? Văn Giải Khuyến khích
9 Mai Tiến Thanh ? Địa Giải Khuyến khích 18 Nguyễn Thị Thu hà ? Văn Giải Khuyến khích
NĂM HỌC: 2001 – 2002
TT Họ tên Lớp Môn Thành tích TT Họ tên Lớp Môn Thành tích
1 Hồ Sỹ Quyết ? Giải Khuyến khích Nguyễn Thị Hiền ? Văn Giải Khuyến khích
2 Đinh Bạt Dương ? Hóa Giải Khuyến khích Trần Thị Hà ? Văn Giải Khuyến khích
3 Hồ Văn Kiện ? Hóa Giải Khuyến khích Lê Thị Hiền ? Sử Giải Khuyến khích
4 Nguyễn Văn Sơn ? Sinh Giải Khuyến khích Bùi Đoàn Chung ? Địa Giải Khuyến khích
5 Vũ thị Mai Loan ? Văn Giải Khuyến khích Hoàng Thị Việt Hà 12B Địa Giải Khuyến khích
Võ Thị Hiếu ? Văn Giải Khuyến khích Nguyễn Công Lai 12D Địa Giải Khuyến khích
Bùi Thị Liên ? Sử Giải Khuyến khích Lại Thế An 12G Sinh Giải 3
Trần Xuân Huệ ? Địa Giải Khuyến khích Trần Bá Kiền 12G Sinh Giải Khuyến khích
Hoàng Thị Nhung ? Địa Giải Khuyến khích Đậu Thị Tú 12G Hóa
Trần Ngọc Giang ? Giải Khuyến khích Trần Thị Hạnh 12H Sử Giải Khuyến khích
Trần Ngọc Do ? Sinh Giải Khuyến khích Thái Thị  Hương 12H Văn Giải Khuyến khích
Mai Tiến Thanh ? Sinh Giải Khuyến khích
NĂM HỌC: 2002 – 2003
TT Họ tên Lớp Môn Thành tích TT Họ tên Lớp Môn Thành tích
1 Vũ Thị Mai Loan 11A Văn Giải Khuyến khích 15 Đinh Bạt Dương 11A Hóa Giải Nhì
2 Trần Thị Dung 10B Văn Giải Khuyến khích 16 Hồ Văn Kiện 11A Hóa Giải Nhì
3 Trần Thị Tâm 10B Văn Giải Khuyến khích 17 Tô Nguyệt Phương 10A Hóa Giải Ba
4 Hồ Phú Khánh 11A Toán Giải Khuyến khích 18 Trần Xuân Huệ 11B Địa Giải Ba
5 Lê Văn Đạt 11A Toán Giải Khuyến khích 19 Nguyễn Thị Hoa 10B Địa Giải Khuyến khích
6 Trần Thị Phú 10A Toán Giải Khuyến khích 20 Trần Thị Quỳnh 10B Địa Giải Khuyến khích
7 Nguyễn Ngọc Nhất 10A Sinh Giải Khuyến khích 21 Nguyễn Thị Hiền ? Văn Giải Khuyến khích
8 Tô Thị Lương 10B Sinh Giải Khuyến khích 22 Trần Văn Trung ? Giải Khuyến khích
9 Trần Thị Vui 11G Sử Giải Khuyến khích 23 Trần Ngọc Giang ? Giải Khuyến khích
10 Bùi Thị Liên 11B Sử Giải Khuyến khích 24 Phạm Ngọc Phúc ? Hóa Giải Khuyến khích
11 Hồ Thị Anh Đào 10B Sử Giải Khuyến khích 25 Trần Thị Lam ? Địa Giải Khuyến khích
12 Nguyễn Thị Hoa 10B Sử Giải Nhì 26 Nguyễn Ngọc Quế ? Địa Giải Khuyến khích
13 Nguyễn Ngọc An 10A Giải Khuyến khích 27 Nguyễn Thị Hà ? Anh Giải Khuyến khích
14 Nguyễn Văn Sáu 10A Giải Khuyến khích
NĂM HỌC: 2003 – 2004
TT Họ tên Lớp Môn Thành tích TT Họ tên Lớp Môn Thành tích
1 Hồ Thị Mỹ 10B Giải Khuyến khích 15 Hồ Thị Anh Đào 11B Sử Giải Khuyến khích
2 Hồ Thị Dung 10A Giải Khuyến khích 16 Nguyễn Văn Sáu 11A Giải Nhất
3 Lại Thế Soái 10A Toán Giải Khuyến khích 17 Tô Nguyệt Phương 11A Hóa Giải Nhì
4 Ngô Quang Cường 10A Sinh Giải Khuyến khích 18 Trần Thị Huế 11A Hóa Giải Khuyến khích
5 Lê Văn Tú 10A Sinh Giải Khuyến khích 19 Phạm Hồng Sương 11C Địa Giải Ba
6 Ngô Thị Đức Thuận 10B Sử Giải Khuyến khích 20 Trần Thị Quỳnh 11B Địa Giải Khuyến khích
7 Nguyễn Văn Quý 10A Giải Khuyến khích 21 Lê Thị Lương 11B Anh Giải Khuyến khích
8 Hồ Ánh Dương 10A Hóa Giải Nhất 22 Nguyễn Thị Hoa 11B Anh Giải Khuyến khích
9 Hồ Hữu Ngọc 10A Hóa Giải Khuyến khích 23 Nguyễn Văn Sơn 12A Sinh Giải Khuyến khích
10 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 10C Địa Giải Khuyến khích 24 Hồ Văn Kiện 12A Hóa Giải Khuyến khích
11 Đàm Thị Lài 10B Địa Giải Khuyến khích 25 Đinh Bạt Dương 12A Hóa Giải Khuyến khích
12 Vũ Thị Hiền 11A Toán Giải Khuyến khích 26 Trần Xuân Huệ 12B Địa Giải Ba
13 Kiều Văn Dương 11A Sinh Giải Ba 27 Hoàng Thị Nhung 12B Địa Giải Khuyến khích
14 Nguyễn Ngọc Nhất 11A Sinh Giải Khuyến khích
NĂM HỌC: 2004 – 2005
TT Họ tên Lớp Môn Thành tích TT Họ tên Lớp Môn Thành tích
1 Hồ Thị Mỹ 11B Văn Giải Khuyến khích 18 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 11C Địa Giải Ba
2 Nguyễn Thị Ngọc Tú 11B Văn Giải Khuyến khích 19 Đàm Thị Minh Châu 10H Địa Giải Khuyến khích
3 Công Thế An 10B Văn Giải Khuyến khích 20 Hồ Thị Hoa 10C Anh Giải Khuyến khích
4 Hồ Thị Hoa 10B Văn Giải Khuyến khích 21 Nguyễn Thị Huyền 10B Anh Giải Khuyến khích
5 Lại Thế Soái 11A Toán Giải Ba 22 Hồ Hữu Hà 12A Vật Giải Ba
6 Trần Thị Hồng 10A Toán Giải Khuyến khích 23 Trần Thị Huế 12A Hóa Giải Khuyến khích
7 Nguyễn Xuân Hùng 10A Toán Giải Nhất 24 Nguyễn Ngọc Nhất 12A Sinh Giải Khuyến khích
8 Nguyễn Thị Yến 11A Sinh Giải Ba 25 Tô Nguyệt Phương 12A Hóa Giải Khuyến khích
9 Lê Văn Tú 11A Sinh Giải Nhì 26 Hồ Hồng Phú 12A Toán Giải Khuyến khích
10 Hồ Xuân Tuấn 10A Sinh Giải Khuyến khích 27 Trần Thị Phú 12A Toán Giải Khuyến khích
11 Ngô Thị Đức Thuận 11B Sử Giải Khuyến khích 28 Nguyễn Văn Sáu 12A Vật Giải Khuyến khích
12 Nguyễn Thị Trinh 11B Sử Giải Ba 29 Kiều Văn Dương 12A Sinh Giải Khuyến khích
13 Tô Thị An 10B Sử Giải Khuyến khích 30 Nguyễn Thị Hoa 12B Sử Giải Khuyến khích
14 Nguyễn Văn Quý 11A Giải Khuyến khích 31 Lê Thị Lương 12B Anh Giải Khuyến khích
15 Nguyễn Văn Dũng 10A Hóa Giải Khuyến khích 32 Trần Thị Quỳnh 12B Địa Giải Khuyến khích
16 Hoàng Thị Hồng 10A Hóa Giải Ba 33 Trần Thị Tâm 12B Văn Giải Khuyến khích
17 Đàm Thị Lài 11B Địa Giải Khuyến khích 34 Phạm Hồng Sương 12C Địa Giải Ba
NĂM HỌC: 2005 – 2006
TT Họ tên Lớp Môn Thành tích TT Họ tên Lớp Môn Thành tích
1 Lê Văn Tú ? Sinh Giải Khuyến khích 11 Hồ Mạnh Hùng ? Sinh Giải Khuyến khích
2 Lê Văn Quý ? Giải Ba 12 Hồ Thị Hồng ? Sinh Giải Khuyến khích
3 Hồ Ánh Dương ? Hóa Giải Khuyến khích 13 Hoàng Huy Trường ? Giải Khuyến khích
4 Đàm Thị Lài ? Địa Giải Khuyến khích 14 Nguyễn Văn Quyết ? Giải Khuyến khích
5 Nguyễn Thị Quỳnh Anh ? Địa Giải Khuyến khích 15 Hồ Xuân Sang ? Hóa Giải Khuyến khích
6 Hồ Thị Hoa ? Văn Giải Khuyến khích 16 Phạm Thị Minh Châu ? Địa Giải Khuyến khích
7 Nguyễn Thị Hiền ? Văn Giải Khuyến khích 17 Trịnh Thị Nga ? Địa Giải Khuyến khích
8 Nguyễn Xuân Hùng ? Toán Giải Khuyến khích 18 Nguyễn Thị Quỳnh ? Địa Giải Khuyến khích
9 Hồ Xuân Tuấn ? Sinh Giải Khuyến khích 19 Nguyễn Thị Huyền ? Anh Giải Khuyến khích
10 Trần Bá Kiên ? Sinh Giải Khuyến khích 20 Nguyễn Thị Hiền ? Anh Giải Khuyến khích
NĂM HỌC: 2006 – 2007
TT Họ tên Lớp Môn Thành tích TT Họ tên Lớp Môn Thành tích
1 Công Thế An ? Giải Khuyến khích 7 Nguyễn Văn Dũng ? Hóa Giải Khuyến khích
2 Nguyễn Xuân Hùng ? Toán Giải Nhì 8 Nguyễn Thùy Dung ? Hóa Giải Khuyến khích
3 Trần Thị Hồng ? Toán Giải Ba 9 Trần Thị An ? Địa Giải Khuyến khích
4 Hồ Xuân Tuấn ? Giải Khuyến khích 10 Đàm Thị Minh Châu ? Địa Giải Ba
5 Trần Bá Kiên ? Giải Khuyến khích 11 Hồ Thị Hoa ? Anh Giải Khuyến khích
6 Tô Thị An ? Sử Giải Khuyến khích 12 Nguyễn Thị Huyền ? Anh Giải Ba
NĂM HỌC: 2007 – 2008
TT Họ tên Lớp Môn Thành tích TT Họ tên Lớp Môn Thành tích
1 Trần Trung Chính ? Toán Giải Nhì 7 Hồ Xuân Sang ? Hóa Giải Ba
2 Lê Văn Tùng 12A Toán Giải Nhất 8 Hoàng Văn Chiến ? GDCD Giải Khuyến khích
3 Hồ Thị Ngọc Quỳnh ? Giải Khuyến khích 9 Nguyễn Thị Quỳnh ? Địa Giải Khuyến khích
4 Nguyễn Thị Hương ? Sử Giải Khuyến khích 10 Nguyễn Văn Huệ ? Địa Giải Khuyến khích
5 Bùi Thị Bình ? Sử Giải Khuyến khích 11 Nguyễn Thị  Hiền ? Anh Giải Khuyến khích
6 Đậu Ngọc Tuấn ? Hóa Giải Khuyến khích
NĂM HỌC: 2008 – 2009
TT Họ tên Lớp Môn Thành tích TT Họ tên Lớp Môn Thành tích
1 Trần Thị Hằng ? Giải Khuyến khích 6 Phạm Thị Thúy An ? Sử Giải Khuyến khích
2 Đậu Thị Hiền ? Giải Khuyến khích 7 Trần Bá Bình ? Địa Giải Khuyến khích
3 Nguyễn Thị Nga ? Văn Giải Ba 8 Nguyễn Thị Mai ? Địa Giải Ba
4 Nguyễn Thị Nga 12B Anh Giải Nhì 9 Trần Thị Hải ? GDCD Giải Khuyến khích
5 Trần Thị Hải ? Văn Giải Khuyến khích 10 Hồ Thị Quỳnh Trang ? GDCD Giải Khuyến khích
NĂM HỌC: 2009 – 2010
TT Họ tên Lớp Môn Thành tích TT Họ tên Lớp Môn Thành tích
6 Nguyễn Thị Quỳnh Sen 12B Văn Giải Khuyến khích 1 Hồ Sỹ Hòa 12A1 Toán Giải Khuyến khích
7 Đào Thị Thùy ? Giải Khuyến khích 2 Cao Thị Lộc 12A2 Hóa Giải Ba
8 Đàm Thị Hương ? Địa Giải Khuyến khích 3 Nguyễn Ngọc Quốc 12A1 Hóa Giải Khuyến khích
9 Nguyễn Thị Nga 12B Địa Giải Khuyến khích 4 Trần Thị Ngọc Trâm 12A2 Sinh Giải Khuyến khích
10 Đào Thị Thùy 12B GDCD Giải Khuyến khích 5 Nguyễn Thị Nhung ? Sinh Giải Khuyến khích
NĂM HỌC: 2010 – 2011
TT Họ tên Lớp Môn Thành tích TT Họ tên Lớp Môn Thành tích
1 Hoàng Thị Mến 12C9 Văn Giải Ba 6 Nguyễn Thị Thùy ? Anh Giải Ba
2 Phạm Thị Tuyết 12C10 Văn Giải Khuyến khích 7 Thái Bá Tài 12A1 Giải Khuyến khích
3 Thái Bá Tài 12A1 Toán Giải Khuyến khích 8 Ngô Thị Đào 12C2 Địa Giải Khuyến khích
4 Lê Thị Trâm 12A2 Sinh Giải Ba 9 Nguyễn Thị Thúy An 12C1 GDCD Giải Ba
5 Phạm Thị Tuyết 12C10 Anh Giải Khuyến khích 10 Dào Văn Hùng 12A2 Tin Giải Khuyến khích
NĂM HỌC: 2011 – 2012
TT Họ tên Lớp Môn Thành tích TT Họ tên Lớp Môn Thành tích
1 Vũ Thị Ngọc Giang 12A1 GDCD Giải Ba 7 Vũ Thị Hiền 12C8 Sử Giải Nhì
2 Lê Văn Khang 12A1 Giải Ba 8 Trần Thị Xuân Hiền 12C3 Sử Giải Khuyến khích
3 Hồ Sỹ Ngọc 12A1 Giải Ba 9 Nguyễn Thị Hoan 12C8 GDCD Giải Khuyến khích
4 Hồ Vĩnh Quỳnh 12A1 Toán Giải Ba 10 Đàm Thị Lộc 12C8 Anh Giải Khuyến khích
5 Trần Nhật Linh 12A2 Sinh Giải Nhì 11 Trần Thị Kim Thanh 12C8 Anh Giải Khuyến khích
6 Trần Duy Phước 12A2 Sinh Giải Khuyến khích
NĂM HỌC: 2012 – 2013
TT Họ tên Lớp Môn Thành tích TT Họ tên Lớp Môn Thành tích
1 Nguyễn Văn Tường 12C1 Hóa Giải Ba 9 Nguyễn Anh Dũng 12C1 Giải Khuyến khích
2 Nguyễn Thị Hương Giang 12C1 Giải Khuyến khích 10 Đàm Văn Vài 12C1 Giải Ba
3 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 12C1 Giải Ba 11 Đậu Thị Thu Hiền 12C1 Giải Khuyến khích
4 Nguyễn Thị Nhung 12C1 Giải Nhì 12 Đàm Thị Hồng 12C1 Giải Ba
5 Nguyễn Anh Dũng 12C1 Toán Giải Nhì 13 Trần Thị Ngân 12C1 Giải Nhì
6 Trần Ngọc Hùng 12C1 Giải Ba 14 Vũ Thị Lợi Giải Khuyến khích
7 Hồ Đình Huy 12C1 Giải Khuyến khích 15 Đào Phương Nam 12C2 Tin học Giải Khuyến khích
8 Vũ Minh Nghĩa 12C1 Giải Ba 16
NĂM HỌC: 2013 – 2014
TT Họ tên Lớp Môn Thành tích TT Họ tên Lớp Môn Thành tích
1 Hồ Đức Chiến 12C1 Giải Khuyến khích 15 Hồ Văn Anh 12C1 Giải Khuyến khích
2 Bùi Hoàng Đạt 12C1 Giải Ba 16 Hoàng Thị Mận 12C11 Giải Khuyến khích
3 Bùi Hoàng Đạt 12C1 Giải Khuyến khích 17 Nguyễn Minh Chiến 11C1 Giải Ba
4 Phạm Thị Quỳnh My 12C1 Giải Khuyến khích 18 Hồ Văn Dũng 11C1 Giải Nhì
5 Hồ Thị Nga 12C1 Giải Ba 19 Nguyễn Quang Hà 11C1 Giải Ba
6 Đào Vũ Phương Thảo 12C1 Giải Ba 20 Nguyễn Đức Hiếu 11C1 Giải Khuyến khích
7 Đỗ Đức Phương Thảo 12C1 Giải Khuyến khích 21 Vũ thị Hoài 11C1 Giải Khuyến khích
8 Phạm Hà Thương 12C1 Giải Khuyến khích 22 Đàm Thị Thu Thảo 11C1 Giải Nhì
9 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 12C1 Giải Ba 23 Đàm Thị Thu Thảo 11C1 Giải Khuyến khích
10 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 12C1 Giải Khuyến khích 24 Tô Trần Thạch Thảo 11C1 Giải Khuyến khích
11 Thạch Thị Lâm Oanh 12C5 Giải Ba 25 Trần Nguyên Tuấn 11C1 Giải Nhì
12 Thạch Thị Lâm Oanh 12C5 Giải Ba 26 Trần Nguyên Tuấn 11C1 Giải Ba
13 Nguyễn Thị Thu Yến 12C5 Giải Ba 27 Vũ Văn Hoàng 11C9 Giải Khuyến khích
14 Lữ Thị Hương 12C7 Giải Khuyến khích 28
NĂM HỌC: 2014 – 2015
TT Họ tên Lớp Môn Thành tích TT Họ tên Lớp Môn Thành tích
1 Trần Thị Châu 11C1 Giải Giải Ba 4 Hoàng Khánh Linh 11C1 Giải Giải Ba
2 Nguyễn Thị Quỳnh Giang 11C1 Giải Khuyến khích 5 Trần Văn Tài 11C1 Giải Khuyến khích
3 Trần Thị Huyền 11C1 Giải Khuyến khích 6 Trần Thị Thu 11C8 Giải Khuyến khích
NĂM HỌC: 2015 – 2016
TT Họ tên Lớp Môn Thành tích TT Họ tên Lớp Môn Th0ành tích
1 Đặng Việt Linh 11C1 Giải Nhì 4 Nguyễn Thị Yến 11C Giải Khuyến khích
2 Trần Nguyên Khải 11C1 Giải Khuyến khích 5 Bùi Quốc Bảo 11C1 Giải Khuyến khích
3 Nguyễn Văn Thưởng 11C1 Giải Khuyến khích 6 Đậu Ngọc Đức 11C1 Giải Khuyến khích
NĂM HỌC: 2016 – 2017
TT Họ tên Lớp Môn Thành tích TT Họ tên Lớp Môn Thành tích
1 Nguyễn Ngọc Linh 11C1 Giải Ba 7 Trần Thị Thảo 11C9 Giải Khuyến khích
2 Nguyễn Thu Trang 11C9 Giải Khuyến khích 8 Nguyễn Thị Linh Đan 11C1 Giải Khuyến khích
3 Nguyễn Thị Linh Đan 11C1 Giải Ba 9 Dương Thúy Quỳnh 11C1 Giải Ba
4 Ngô Thị Phượng 11C1 Giải Nhì 10 Lê Thị Ngọc Anh 11C1 Giải Ba
5 Vũ Thị Quế 11C1 Giải Khuyến khích 11 Nguyễn Huy Dương 11C1 Giải Ba
6 Nguyễn Qquốc Việt 11C1 Giải Ba 12 Hồ Trọng Thắng 11C1 Giải Ba
NĂM HỌC: 2017 – 2018
TT Họ tên Lớp Môn Thành tích TT Họ tên Lớp Môn Thành tích
1 Nguyễn Văn An 11C7  Sử Giải Khuyến khích 4 Hoàng Thị Mai Sương 11C4 Địa Giải Nhì
2 Hồ Sỹ Sơn 11C1 Giải Khuyến khích 5 Lê Thị Như 11C10 Văn Giải Ba
3 Nguyễn Thị Hải 11C1 Địa Giải Ba 6 Phạm Thị Châu 11C1 Toán Giải Nhì