TỔ: TOÁN – TIN

GIỚI THIỆU

THÀNH VIÊN

THÔNG TIN CÁ NHÂN THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: HỒ ĐỨC VƯỢNG

Ngày sinh: 1979

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn.

Chuyên môn: Thạc sỹ Toán

Năm vào ngành: 1999

Chính trị:Trung cấp

Email:

Họ và tên: CHU VĂN HẢI

Ngày sinh: 1980

Chức vụ: Tổ phó chuyên môn

Chuyên môn: ĐHSP Tin

Năm vào ngành: 2006

Chính trị: Sơ cấp

Email:

Họ và tên: NGUYỄN VĂN HỮU

Ngày sinh: 1975

Chức vụ:

Chuyên môn: Thạc sỹ Toán

Năm vào ngành:

Chính trị:

Email:

Họ và tên: NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG

Ngày sinh: 1983

Chức vụ:

Chuyên môn: ĐHSP Tin

Năm vào ngành: 2008

Chính trị: Sơ cấp

Email:

Họ và tên: TRẦN HUY DIỆN

Ngày sinh: 1975

Chức vụ:

Chuyên môn: ĐHSP Toán

Năm vào ngành:

Chính trị:

Email:

Họ và tên: LÊ HỒNG SƠN

Ngày sinh: 1980

Chức vụ:

Chuyên môn: ĐHSP Tin

Năm vào ngành: 2006

Chính trị: Sơ cấp

Email:

Họ và tên: HOÀNG THỊ THANH XUÂN

Ngày sinh:

Chức vụ:

Chuyên môn: ĐHSP Toán

Năm vào ngành:

Chính trị:

Email:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC TRÚC

Ngày sinh: 1987

Chức vụ:

Chuyên môn: ĐHSP Tin

Năm vào ngành: 2009

Chính trị: Sơ cấp

Email:

Họ và tên: PHAN THỊ TÂM

Ngày sinh:

Chức vụ:

Chuyên môn: ĐHSP Toán

Năm vào ngành:

Chính trị:

Email:

Họ và tên: TRẦN THỊ HUẾ

Ngày sinh: 1983

Chức vụ:

Chuyên môn: ĐHSP Tin

Năm vào ngành: 2007

Chính trị: Sơ cấp

Email:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Ngày sinh:

Chức vụ:

Chuyên môn: ĐHSP Toán

Năm vào ngành:

Chính trị:

Email:

Họ và tên: TRẦN THANH MINH

Ngày sinh: 1982

Chức vụ:

Chuyên môn: ĐHSP Tin

Năm vào ngành: 2007

Chính trị:

Email:

Họ và tên: HỒ THỊ LIÊN

Ngày sinh:

Chức vụ:

Chuyên môn: ĐHSP Toán

Năm vào ngành:

Chính trị:

Email:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HIỀN

Ngày sinh:

Chức vụ:

Chuyên môn: ĐHSP Toán

Năm vào ngành:

Chính trị:

Email:

Họ và tên: NGÔ THỊ OANH

Ngày sinh:

Chức vụ:

Chuyên môn: ĐHSP Toán

Năm vào ngành:

Chính trị:

Email:

Họ và tên: HỒ THỊ NGA

Ngày sinh:

Chức vụ:

Chuyên môn: ĐHSP Toán

Năm vào ngành:

Chính trị:

Email:

Họ và tên: NGÔ VĂN VINH

Ngày sinh:

Chức vụ:

Chuyên môn: ĐHSP Toán

Năm vào ngành:

Chính trị:

Email:

Họ và tên: PHAN THỊ NGỌC TÚ

Ngày sinh:

Chức vụ:

Chuyên môn: ĐHSP Toán

Năm vào ngành:

Chính trị:

Email::

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHÀN

Ngày sinh:

Chức vụ:

Chuyên môn: ĐHSP Toán

Năm vào ngành:

Chính trị:

Email:

TRUYỀN THỐNG