Danh sách lớp Cảm tình Đoàn đợt 1

DANH SÁCH
THANH NIÊN ƯU TÚ THAM GIA LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Xóm Chi đoàn
1 Nguyễn Văn Đạt 29/12/2002 Nam Thọ Thành Quỳnh Thọ 11C1
2 Hoàng Đình Hiệp 37594 Nam Xóm 7 Quỳnh Ngọc 11C1
3 Trần Nhật Khánh 19/11/2002 Nam Xóm 1 Quỳnh Ngọc 11C1
4 Nguyễn Đức Mạnh 24/04/2002 Nam Khối 9 Cầu Giát 11C10
5 Đặng  Phương Nam 12/12/2001 Nam Xóm 8 Quỳnh Thuận 11C10
6 Nguyễn Thái Nhân 26/11/2001 Nam Xóm 6 Quỳnh Yên 11C10
7 Đậu Thị Nhật 14/12/2002 Nữ Xóm 3 An Hòa 11C11
8 Nguyễn Xuân Thiện 37441 Nam Đại Tân Quỳnh Long 11C11
9 Bùi Thị Tình 30/07/2002 Nữ Xóm 2 Quỳnh Lâm 11C11
10 Nguyễn Thị Trúc 26/10/2002 Nữ Xóm 1 Quỳnh Bá 11C11
11 Nguyễn Thái Tuấn 18/12/2002 Nam Xóm 10 Sơn Hải 11C11
12 Chu Văn Cường 05/08/2002 Nam Xóm 5 Quỳnh Diện 11C12
13 Lê Văn Huỳnh Đức 09/08/2002 Nam Thành Công Quỳnh Long 11C12
14 Nguyễn Đức Dương 12/08/2001 Nam Xóm 13 Quỳnh Ngọc 11C12
15 Vũ  Duy Hải 0 0 0 0 11C12
16 Nguyễn Hữu Hưng 11/02/2002 Nam Tân Thắng An Hòa 11C12
17 Trần Quốc Lộc 13/08/2002 Nam Bút Ngọc Sơn Hải 11C12
18 Nguyễn Thị Ngân 17/08/2002 Nữ Xóm 1 Quỳnh Ngọc 11C4
19 Hồ Quang Đạo 17/09/2002 Nam Xóm 5 Quỳnh Bá 11C3
20 Trần Mạnh Hùng 04/01/2002 Nam Phú Phong Quỳnh Thuận 11C3
21 Trần Thị Huệ Chi 37411 Nữ Đại Hải Quỳnh Long 11C4
22 Nguyễn Thị Thu Hằng 16/09/2002 Nữ Xóm 1 Quỳnh Ngọc 11C4
23 Vũ Thị Trâm 37532 Nữ Bút Thành An Hòa 11C4
24 Trần Thị Tuyết 37510 Nữ Toàn Mỹ An Hòa 11C4
25 Trần Thị Bình 24/11/2002 Nữ Xóm 9 Sơn Hải 11C5
26 Nguyễn Thị Huyền 16/09/2002 Nữ Xóm 1 Quỳnh Ngọc 11C5
27 Nguyễn Thị Thủy 37532 Nữ Xóm 8 Quỳnh Yên 11C12
28 Lê Thị Trang 37419 Nữ Cộng Hoà Quỳnh Long 11C5
29 Hoàng Thị Ngọc Bích 37537 Nữ Xóm 5 Quỳnh Yên 11C6
30 Nguyễn Lâm Nhật Vy 20/07/2002 Nữ Xóm 12 Quỳnh Ngọc 11C6
31 Trần Đức Đạt 16/10/2002 Nam Phú Liên Quỳnh Long 11C7
32 Nguyễn Văn Hùng 31/12/2002 Nam Xóm 8 Quỳnh Yên 11C7
33 Trần Hồng Lam 04/06/2002 Nam Phú Liên Quỳnh Long 11C7
34 Cao Giang Nam 17/08/2001 Nam Xóm 13 Sơn Hải 11C7
35 Nguyễn Văn Quân 28/08/2002 Nam Xóm 12 Sơn Hải 11C7
36 Hoàng Thị Trúc 17/01/2002 Nữ Xóm 2 Sơn Hải 11C7
37 Hồ Văn Tuấn 22/12/2002 Nam Quyết Thắng An Hòa 11C7
38 Lê Thị Cúc 29/12/2002 Nữ Bút Thanh An Hòa 11C8
39 Bùi Thị Đức 08/12/2002 Nữ Xóm 11 Quỳnh Hưng 11C8
40 Hoàng Thị Thùy Linh 27/09/2002 Nữ Hồng Phong An Hòa 11C8
41 Bùi Thị Oanh 08/10/2002 Nữ Xóm 11 Quỳnh Hưng 11C8
42 Lê Văn Tiến 27/03/2002 Nam Xóm 10 Sơn Hải 11C8
43 Phan Văn Tiến 04/10/2002 Nam Xóm 5 Quỳnh Yên 11C8
44 Đào Nguyễn Gia Huy 21/09/2002 Nam Xóm 13 Sơn Hải 11C7
45 Nguyễn Thị Liền 31/12/2002 Nữ Bút Thành An Hòa 11C9
46 Hồ Thị Phương Nam 23/10/2002 Nữ Tân Thắng An Hòa 11C9
47 Bùi Đức Phượng 27/06/2002 Nam Xóm 11 Quỳnh Hưng 11C9
48 Phan Thị Thanh 37386 Nữ Xóm 8 Quỳnh Yên 11C9
49 Nguyễn Thị Trà 13/10/2002 Nữ Cộng Hoà Quỳnh Long 11C9
50 Nguyễn Thị Thu Trà 11/02/2002 Nữ Minh Tiến An Hòa 11C9
51 Nguyễn  Thị Hoa 02/02/2001 Nữ Xóm 5 Quỳnh Yên 12C10
52 Ngô  Thị Hoài 06/10/2001 Nữ Xóm 7 Quỳnh Yên 12C10
53 Nguyễn  Thị Hương 23/12/2001 Nữ Phủ Yên Quỳnh Thuận 12C10
54 Phan  Thị Thủy 15/06/2001 Nữ Xóm 13 Quỳnh Ngọc 12C10
55 Phan  Văn Tuấn 08/03/2001 Nam Xóm 6 Quỳnh Yên 12C10
56 Nguyễn  Tuấn Anh 19/02/2001 Nam Xóm 5 Quỳnh Ngọc 12C11
57 Đinh  Trung Dũng 11/07/2001 Nam Xóm 13 Diễn Hoàng 12C11
58 Trần  Văn Hiển 20/11/2001 Nam Xóm 7 Quỳnh Yên 12C11
59 Nguyễn  Thị Hồng 01/06/2000 Nữ Xóm 6 Quỳnh Yên 12C11
60 Nguyễn  Thị Linh 04/05/2001 Nữ Xóm 6 Quỳnh Yên 12C11
61 Nguyễn  Văn Lợi 02/04/2001 Nam Xóm 9 Quỳnh Yên 12C11
62 Phạm  Viết Tài 04/09/2001 Nam Xóm 12 Quỳnh Ngọc 12C11
63 Hồ  Thị Tâm 01/06/2001 Nữ Tân Xuân Quỳnh Thuận 12C11
64 Nguyễn  Thị Thương 29/08/2001 Nữ Xóm 6 Quỳnh Yên 12C11
65 Trần  Thị Trà 01/07/2001 Nữ Xóm 1 Sơn Hải 12C11
66 Nguyễn  Hữu Tuấn 14/02/2001 Nam Xóm 13 Quỳnh Ngọc 12C11
67 Trần  Thị Uyên 13/01/2001 Nữ Xóm 13 Quỳnh Ngọc 12C11
68 Vũ  Thị Hoa 06/11/2001 Nữ Bút Thanh An Hòa 12C12
69 Hồ  Thị Hướng 08/06/2001 Nữ Xóm 2 An Hòa 12C12
70 Phạm  Tú Tài 28/10/2001 Nam Xóm 10 Quỳnh Hưng 12C12
71 Nguyễn  Thị Thuý 19/12/2001 Nữ Cộng Hòa Quỳnh Long 12C12
72 Hoàng Văn Tuấn 37221 Nam Xóm 8 Quỳnh Yên 12C12
73 Nguyễn  Văn Hoàng Long 17/10/2001 Nam Tân Thịnh An Hòa 12C5
74 Đàm  Văn Mạnh 23/07/2001 Nam Thọ Nhân Quỳnh Thọ 12C5
75 Hồ  Văn Ninh 30/08/2001 Nam Quyết Thắng An Hòa 12C5
76 Đặng  Ngọc Quang 08/09/2000 Nam Xóm 6 Quỳnh Ngọc 12C5
77 Trương Minh Đăng 24/12/2001 Nam Xóm 3 Sơn Hải 11C10
78 Vũ  Văn Lượng 18/03/2001 Nam Xóm 7 Quỳnh Hưng 12C7
79 Ngô  Văn Nhật 25/10/2001 Nam Xóm 5 Quỳnh Ngọc 12C7
80 Bùi  Văn Song 03/04/2001 Nam Xóm 9 Sơn Hải 12C7
81 Trần  Thị Thư 31/10/2001 Nữ Xóm 13 Sơn Hải 12C7
82 Nguyễn  Thị Minh Trung 25/05/2001 Nữ Xóm 6 Quỳnh Yên 12C7
83 Nguyễn  Thanh Tuấn 09/06/2001 Nam Xóm 13 Sơn Hải 12C7
84 Nguyễn Thị Vân 37190 Nữ Xóm 8 Quỳnh Yên 12C7
85 Hồ  Thị Yến 15/09/2001 Nữ Tân Thắng An Hòa 12C7
86 Nguyễn  Xuân Hướng 22/02/2001 Nam Xóm 5 Quỳnh Bá 12C8
87 Nguyễn  Thị Huyền 10/11/2001 Nữ Xóm 8 Quỳnh Yên 12C8
88 Ngô  Nhật Thuyên 28/10/2000 Nam Xóm 12 Quỳnh Ngọc 12C8
89 Trần  Tuấn Vũ 07/07/2001 Nam Thọ Đồng Quỳnh Thọ 12C8
90 Bùi  Thị Thùy Dung 16/08/2001 Nữ Xóm 12 Quỳnh Ngọc 12C9
77 Nguyễn  Văn Hiệp 10/02/2001 Nam Xóm 6 Quỳnh Yên 12C9
78 Nguyễn  Văn Khanh 10/04/2000 Nam Xóm 6 Quỳnh Yên 12C9
79 Hồ  Thị Linh 21/08/2001 Nữ Xóm 5 Quỳnh Thuận 12C9
80 Hồ  Thị Linh 21/11/2001 Nữ Xóm 9 Quỳnh Ngọc 12C9
81 Trần  Thị Mai Lương 25/09/2001 Nữ Thuận Lợi Quỳnh Thuận 12C9
82 Nguyễn  Văn Nam 15/07/2001 Nam Xóm 5 Quỳnh Yên 12C9
83 Hồ  Thị Yến Nhi 16/09/2001 Nữ Xóm 6 Quỳnh Thuận 12C9
84 Lê  Ngọc Sáng 29/09/2001 Nam Xóm 8 Sơn Hải 12C9
85 Nguyễn  Thị Trâm 27/05/2001 Nữ Xóm 2 Sơn Hải 12C9
86 Phạm Thị Thuỳ Dung 29/10/2003 Nữ Xóm 9 Quỳnh Ngọc 10A1
87 Hồ Minh Đăng 08/10/2003 Nam Tân Thắng An Hòa 10A1
88 Trần Ngọc Huế 17/12/2003 Nữ Xóm 5 Quỳnh Ngọc 10A1
89 Phạm Thế Huy 10/10/2003 Nam Xóm 10 Quỳnh Ngọc 10A1
90 Đàm Hồng Quân 30/10/2003 Nam Thọ Nhân Quỳnh Thọ 10A1
91 Trần Thảo Quỳnh 21/09/2003 Nữ Thành Công Quỳnh Long 10A1
92 Hoàng Thị Thu 01/05/2002 Nữ Xóm 6 Quỳnh Yên 10A1
93 Hoàng Thị Tú Uyên 27/09/2003 Nữ Bắc Lợi An Hòa 10A1
94 Trần Hoàng Vũ 17/11/2003 Nam Xóm 5 Quỳnh Ngọc 10A1
95 Nguyễn Thị Xuân 26/10/2003 Nữ Xóm 5 Quỳnh Ngọc 10A1
96 Hồ Thị Dung 25/02/2003 Nữ Thọ Thắng Quỳnh Thọ 10A2
97 Hồ Vĩnh Hệ 11/12/2003 Nam Quyết Thắng An Hòa 10A2
98 Trần Việt Hoàng 10/11/2003 Nam Phú Liên Quỳnh Long 10A2
99 Nguyễn Vũ Quang Huy 18/11/2003 Nam Xóm 7 Quỳnh Ngọc 10A2
100 Hồ Thị Ngân 20/09/2003 Nữ Toàn Lực An Hòa 10A2
101 Nguyễn Công Phúc 15/03/2003 Nam Xóm 13 Quỳnh Ngọc 10A2
102 Phan Duy Phương 24/09/2002 Nam Xóm 5 Quỳnh Yên 10A2
103 Nguyễn Văn Quang 13/10/2003 Nam Xóm 1 Quỳnh Ngọc 10A2
104 Hồ Thị Thảo 02/09/2003 Nữ Thọ Thắng Quỳnh Thọ 10A2
105 Nguyễn Văn Thăng 22/08/2003 Nam Thọ Thành Quỳnh Thọ 10A2
106 Trần Thanh Thúy 08/11/2003 Nữ Đại Hải Quỳnh Long 10A2
107 Vũ Trần Đạt 01/10/2003 Nam Xóm 5 Quỳnh Ngọc 10A3
108 Hoàng Thị Hồng 14/09/2003 Nữ Phú thành Quỳnh Long 10A3
109 Trần Thị Kiều 10/11/2003 Nữ Thọ Thắng Quỳnh Thọ 10A3
110 Trần Thị La 19/11/2003 Nữ Thọ Thắng Quỳnh Thọ 10A3
111 Phạm Thùy Linh 22/08/2003 Nữ Thành Công Quỳnh Long 10A3
112 Mai Thị Oanh 24/05/2003 Nữ Tân Thắng An Hòa 10A3
113 Dương Đức Bằng 04/11/2003 Nam Thọ Đồng Quỳnh Thọ 10A4
114 Trần Quang Hải 13/12/2003 Nam Thọ Đồng Quỳnh Thọ 10A4
115 Đinh Ngọc Quỳnh 12/11/2003 Nữ Xóm 8 Quỳnh Ngọc 10A4
116 Hồ Sỹ Tuấn 28/01/2003 Nam Xóm 3 Sơn Hải 10A4
117 Hoàng Thị Mỹ Vân 19/5/2003 Nữ Phú Liên Quỳnh Long 10A4
118 Hoàng Văn Việt 25/11/2003 Nam Xóm 2 Quỳnh Bá 10A4
119 Hồ Việt Hoàng 14/08/2003 Nam Đại Tân Quỳnh Long 10A5
120 Hồ Văn Sỹ 23/11/2003 Nam Đại Bắc Quỳnh Long 10A5
121 Lê Thị Thảo 05/11/2003 Nữ Cộng Hòa Quỳnh Long 10A5
122 Hồ Vĩnh Thường 22/12/2002 Nam Hồng Phong An Hòa 10A5
123 Hồ Trịnh Tú 16/10/2003 Nam Thọ Thắng Quỳnh Thọ 10A5
124 Trần Thị Thanh Hoàng 08/06/2003 Nữ Thành Công Quỳnh Long 10A6
125 Trần Thị Sông Hương 03/06/2003 Nữ Phú Liên Quỳnh Long 10A6
126 Trần Trung Khiên 10/03/2003 Nam Đức Long Quỳnh Thuận 10A6
127 Nguyễn Hữu Quý 06/03/2003 Nam Xóm 3 Sơn Hải 10A6
128 Bùi Thị Hồng Tâm 01/02/2003 Nữ Phú thành Quỳnh Long 10A6
129 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 21/06/2003 Nữ Xóm 3 Sơn Hải 10A6
130 Bùi Việt Hùng 14/7/2003 Nam Phú thành Quỳnh Long 10A7
131 Hồ Nguyễn Khuyến 19/10/2003 Nam Hồng Phong An Hòa 10A7
132 Nguyễn Thị Ngọc 03/11/2003 Nữ Bút Ngọc An Hòa 10A7
133 Vũ Phương Thuỳ 05/10/2003 Nữ Xóm 9 Quỳnh Hưng 10A7
134 Phạm Thị Thủy 21/06/2003 Nữ Đại Hải Quỳnh Long 10A7
135 Nguyễn Thị Hoài 06/10/2003 Nữ Bút Thanh An Hòa 10A8
136 Nguyễn Thị Khánh Huyền 22/10/2003 Nữ Thọ Thành Quỳnh Thọ 10A8
137 Bùi Thị Linh 21/06/2003 Nữ Tân Thắng An Hòa 10A8
138 Phạm Thị Ngọc Mai 12/09/2003 Nữ Tân Thịnh An Hòa 10A8
139 Vũ Thị Hồng Nhung 04/03/2003 Nữ Thọ Phú Quỳnh Thọ 10A8
140 Trần Thị Bình 26/08/2003 Nữ Xóm 3 Quỳnh Hưng 10A9
141 Đinh Thị Thuỳ Dung 07/10/2003 Nữ Xóm 6 Quỳnh Hưng 10A9
142 Thái Bá Hoàng 21/10/2003 Nam Xóm 4 Sơn Hải 10A9
143 Hồ Phước Lộc 26/8/2003 Nam Thành Công Quỳnh Long 10A9
144 Hàn Hải Lương 10/08/2003 Nam Xóm 1 Sơn Hải 10A9
145 Trần Văn Lưu 24/04/2003 Nam Xóm 5 Sơn Hải 10A9
146 Trần Thị Khánh Nhi 10/08/2003 Nữ Thành Công Quỳnh Long 10A9
147 Phan Văn Phú 13/08/2003 Nam Xóm 4 Quỳnh Hồng 10A9
148 Phạm Văn Quyến 25/8/2003 Nam Đại Tân Quỳnh Long 10A9
149 Phạm Văn Thao 18/10/2003 Nam Xóm 6 Quỳnh Hưng 10A9
150 Vũ Văn Thao 22/11/2003 Nam Xóm 10 Quỳnh Hưng 10A9
151 Vũ Nguyễn Thiều 21/12/2003 Nam Xóm 2 Sơn Hải 10A9
152 Trần Đức An 20/08/2003 Nam Xóm 9 Quỳnh Ngọc 10A10
153 Phạm Phúc Lương 29/11/2003 Nam Xóm 8 Quỳnh Hưng 10A10
154 Vũ Văn Nam 29/11/2003 Nam Thọ Đồng Quỳnh Thọ 10A10
155 Nguyễn Thị Quỳnh 05/11/2003 Nữ Xóm 7 Quỳnh Ngọc 10A10
156 Đinh Nhật Thiên 14/11/2003 Nam Xóm 8 Quỳnh Ngọc 10A10
157 Nguyễn Thị Khánh Vy 21/10/2003 Nữ Thọ Đồng Quỳnh Thọ 10A10
158 Phạm Ngọc Dương 04/06/2003 Nam Xóm 11 Sơn Hải 10A11
159 Nguyễn Thị Trang 22/09/2003 Nữ Toàn Lợi An Hòa 10A11
160 Nguyễn Thị Ngọc Tươi 10/12/2003 Nữ Tân Thịnh An Hòa 10A11
161 Phạm Đình Na Uy 19/08/2003 Nam Xóm 13 Quỳnh Ngọc 10A11
162 Vũ Ngọc Ước 13/10/2003 Nam Cộng Hòa Quỳnh Long 10A11
163 Trần Văn An 09/08/2003 Nam Xóm 2 Sơn Hải 10A12
164 Ngô Quang Đức 04/09/2003 Nam Thọ Thành Quỳnh Thọ 10A12
165 Trần Yến My 23/12/2003 Nữ Xóm 4 Quỳnh Ngọc 10A12
166 Trần Thanh Trà 23/12/2003 Nữ Xóm 4 Quỳnh Ngọc 10A12
167 Trần Văn Tuấn 27/08/2003 Nam Thọ Thắng Quỳnh Thọ 10A12
168 Vũ Khắc Viên 25/12/2003 Nam Thọ Phú Quỳnh Thọ 10A12