Phần mềm hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi và ra đề thi AP-test

– Phần mềm chia thành 2 phiên bản Máy chủ (server) và Máy cục bộ (Client). Thay đổi chức năng máy chủ hoặc máy cục bộ bằng việc đăng nhập vào các tài khoản khác nhau.

– Chức năng của 2 phiên bản gần như tương tự. Phiên bản Máy chủ có nhiều chức năng hơn do việc luân chuyển câu hỏi, kho dữ liệu câu hỏi công khai-nội bộ, quyền hạn của từng người sử dụng,… Phiên bản Máy cục bộ thì ít chức năng hơn, do người sử dụng toàn quyền sử dụng cơ sở dữ liệu riêng trên máy tính cá nhân của họ. Bởi vậy sẽ không có các chức năng duyệt câu, chia sẻ ma trận, dữ liệu công khai-nội bộ.

link tải về : https://drive.google.com/file/d/1DZJqBuUlj-JeOZlgsgIH258cBh1wimUo/view?usp=sharing