GIỚI THIỆU TỔ CHỨC: CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

HỒ ĐẠI THẮNG

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

NGUYỄN VĂN HỮU

PHÓ CHỦ TỊCH

HỒ THỊ VÂN

UV BAN CHẤP HÀNH

TRẦN XUÂN HOÀNG

UV BAN CHẤP HÀNH

NGUYỄN THỊ KIM CÚC

UV BAN CHẤP HÀNH